โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปิดบัญชี ประจำงบประมาณ 2563

0
103

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาการบัญชี ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปิดบัญชี ประจำงบประมาณ 2563 แนวทางการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น