หลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1 ชื่อเติมภาษาไทย      บัญชีบัณฑิต

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย       บช.บ.

2.3 ชื่อเติมภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accountancy

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Acc.

3. วิชาเอก

   ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระ และเน้นทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3 .ด้านบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง