เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมาของสาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี จัดตั้งในปีการศึกษา 2549 โดยเปิดสอนในระดับ ปวส. ต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2551

วิสัยทัศน์

“สาขาวิชาการบัญชี เน้นผลิตนักบัญชีด้านวิชาชีพ”

ปรัชญา

ความสำคัญ หลักสูตร บัญชีบัณทิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาชีพการบัญชี มีการะบวนการพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรม และ จริยธรรม มีความรอบรู้ในศาสตร์ และ ความสามารทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จริยธรรม ทัศนคติ และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ สังคม และประเทศชาติ

ปณิธาน

“สร้างคนสู่งาน เชียวชาญเทคโนโลยี”