โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564

0
149

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ อาจารย์วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564 การบันทึกบัญชีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำงบทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานแม่ให้หน่วยงานลูก ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ณ โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี