ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 1/2563 สาขาการบัญชี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิกาญจน์มณี ไซเออร์ส รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกรรมการตรวจ 7ส โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ในการนี้ได้ตรวจประเมิน สาขาการบัญชี เป็นสาขาที่สองในการตรวจประเมิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ อาจารย์วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564...

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปิดบัญชี ประจำงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาการบัญชี ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปิดบัญชี ประจำงบประมาณ 2563 แนวทางการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ”...

LATEST NEWS