โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564

0
103

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกตั้งหนี้ NEW e-LAAS การจัดทำรายงานการเงิน แนวทางการบันทึกบัญชี 2564 การบันทึกบัญชีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำงบทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานแม่ให้หน่วยงานลูก ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแลโขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี