ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 1/2563 สาขาการบัญชี

0
95

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิกาญจน์มณี ไซเออร์ส รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกรรมการตรวจ 7ส โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ในการนี้ได้ตรวจประเมิน สาขาการบัญชี เป็นสาขาที่สองในการตรวจประเมิน