ตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 การตรวจประเมิน สาขาการบัญชี

0
115

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563 โดย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมาย อาจารย์ ดร.ศิกาญจน์มณี ไซเออร์ส รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกรรมการตรวจ 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 การตรวจประเมิน สาขาการจัดการและสาขาการบัญชี